Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Wypełnienie i podpisanie „Umowy o świadczeniu usługi” stanowi umowę pomiędzy instruktorem pływania Beatą Zubel, właścicielką firmy BEATA ZUBEL BETA SWIMTEAM   a uczestnikiem (rodzicem lub prawnym opiekunem uczestnika) kursu.

2.Opłata za kurs jest zależna od ilości zajęć przeprowadzonych w danym miesiącu. Umowę podpisuje się na cały rok szkolny. Opłatę za naukę pływania należy dokonać do 10 każdego  miesiąca z góry. Zajęcia będą odbywać się jeden lub dwa razy w tygodniu na pływalni Parku Wodnego w Redzikowie. Cena za jedną lekcję nauki (lub doskonalenie) pływania wynosi

35 złotych lekcja 40min. Zajęcia rodzic+dziecko 40zł lekcja 30min, płatne za 10 lekcji z góry.

3.W przypadku nie dokonywania wpłat w terminie określonym w umowie, będą naliczane odsetki.

4.Organizator zastrzega sobie możliwości zmiany warunków umowy ( ceny ) z przyczyn od niego niezależnych. Jeżeli Klient zawiadomiony o powyższych zmianach nie zgłosi rezygnacji w ciągu siedmiu dni od chwili otrzymania zawiadomienia, przyjmuję się, że wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa.

5.Nie dokonanie w ustalonym terminie wpłaty, należności za kurs nauki pływania jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestnictwa z winy uczestnika (rodzica/opiekuna).

6.Niewykorzystanie świadczeń objętych programem kursu nie może stanowić podstawy do obniżenia płatności za usługę lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystanie świadczenia.

7.Rezygnacja z udziału w kursie może nastąpić jedynie w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez Klienta z miesięcznym wyprzedzeniem(tj.miesiąc rezygnacji dotyczy pełnej opłaty za następny miesiąc kalendarzowy po miesiącu, w którym składa rezygnację).

8.Podczas zajęć uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek instruktora, ratownika WOPR i przestrzegania regulaminu pływalni.

8.Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z Jego winy, a organizator nie odpowiada za utratę mienia przez uczestników kursu na skutek zguby, zniszczenia lub kradzieży.

9.Warunkiem uczestnictwa jest  brak zdrowotnych przeciwwskazań do udziału w  zajęciach nauki doskonalenia pływania jak i posiadanie we własnym zakresie ubezpieczenia  od NNW .

10.Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane zgodnie zprzepisami kodeksu cywilnego, a w razie braku porozumienia przez sąd powszechny w Słupsku.

11.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

OŚWIADCZENIE

1.Oświadczam, że mój stan zdrowia (oraz mojego dziecka) pozwala na udział w zajęciach nauki pływania, oraz że moje dziecko jest ubezpieczone od NNW w ramach  ubezpieczenia (szkolnego – przedszkolnego).

2.Oświadczam, że jestem świadoma/y, iż działania podjęte przez Szkołę Pływania

Beata Zubel Beta Swim Team  w Słupsku mają za zadania zminimalizować możliwość zakażenia

SAR-CoV-2 oraz, że mimo podjętych środków bezpieczeństwa, mogą nie wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem. Jestem świadoma/y z zagrożeń z tego wynikających.

…………………………………                                                    …………………………

miejscowość,  dnia                                                                                         podpis