Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Wypełnienie i podpisanie „Umowy o świadczeniu usługi” stanowi umowę pomiędzy instruktorem pływania Beatą Zubel, właścicielką firmy BEATA ZUBEL BETA SWIM TEAM   a uczestnikiem (rodzicem lub prawnym opiekunem uczestnika) kursu.

2.Opłata za kurs jest zależna od ilości zajęć przeprowadzonych w danym miesiącu. Umowę podpisuje się na cały rok szkolny. Opłatę za naukę pływania należy dokonać do 10 każdego  miesiąca z góry. Zajęcia będą odbywać się jeden lub dwa razy w tygodniu na pływalni Parku Wodnego w Redzikowie. Cena za jedną lekcję nauki (lub doskonalenie) pływania wynosi: 30 złotych lekcja 40min,  30 zł 30 minut same dzieci, 35zł lekcja 30min (rodzic+dziecko).

3.W przypadku nie dokonywania wpłat w terminie określonym w umowie, będą naliczane odsetki.

4.Organizator zastrzega sobie możliwości zmiany warunków umowy ( ceny ) z przyczyn od niego niezależnych. Jeżeli Klient zawiadomiony o powyższych zmianach nie zgłosi rezygnacji w ciągu siedmiu dni od chwili otrzymania zawiadomienia, przyjmuję się, że wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa.

5.Nie dokonanie w ustalonym terminie wpłaty, należności za kurs nauki pływania jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestnictwa z winy uczestnika (rodzica/opiekuna).

6.Niewykorzystanie świadczeń objętych programem kursu nie może stanowić podstawy do obniżenia płatności za usługę lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystanie świadczenia.

7.Rezygnacja z udziału w kursie może nastąpić jedynie w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez Klienta z miesięcznym wyprzedzeniem (tj. miesiąc rezygnacji dotyczy pełnej opłaty za następny miesiąc kalendarzowy po miesiącu, w którym składa rezygnację).

8.Podczas zajęć uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek instruktora, ratownika WOPR i przestrzegania regulaminu pływalni.

8.Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z Jego winy, a organizator nie odpowiada za utratę mienia przez uczestników kursu na skutek zguby, zniszczenia lub kradzieży.

9.Warunkiem uczestnictwa jest  brak zdrowotnych przeciwwskazań do udziału w  zajęciach nauki doskonalenia pływania jak i posiadanie we własnym zakresie ubezpieczenia  od NNW .

10.Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, a w razie braku porozumienia przez sąd powszechny w Słupsku.